Closed

SOLICITARE DE OFERTE: Dezvoltare ofertă servicii de servicii de implementare a lucrărilor de reparație acoperiș

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCE) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căutarea unei companii (denumită în continuare “Contractor”) pentru a presta servicii de implementare a lucrărilor de reparație acoperiș pentru  un spațiu de aprox. 3700 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

CONTEXT

Spațiul destinat ICTE are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/19, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.  Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și este cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Stinga – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală – 1385m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Dreapta – 1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ITCE se preconizează pentru Martie 2016 și va cuprinde zona din stînga și cea centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTE vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

B.  CAIET DE SARCINI

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii de implementare a lucrărilor de reparație acoperiș. Sarcinile principale ale companiei sunt de a:

 • să facă inspecția preliminară a acoperișului  / condițiile actuale din obiect;
 • să evalueze:
  • expertiza tehnică pentru componenta de reparație a acoperișului
  • conceptului și proiectul de design
 • să propună soluțiile pentru:
  • reparația
  • hidroizolarea
  • îmbunătățirea structurii construcției pentru eventuale sarcini de greutate suplimentare
  • alte lucrări necesare conform expertizei independente și poprii la fața locului;
 • să colaboreze în vederea coordonării proceselor de lucrări cu dirigintele de șantier delegat de către Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • să descrie oferta pentru efectuarea lucrărilor necesare reparației acoperișului;
 • să descrie planul de implementare a lucrărilor de reparație;
 • să ofere suport și consultație, reieșind din experiența acumulată, în procesul de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzelor  privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.

Limitele de desfășurare a lucrărilor de construcții se propun a fi 20 Septembrie 2015- 31 martie 2016.

În cazul selectării să coordoneze lucrările și activitățile cu persoana delegată de ATIC pentru managementul și supravegherea lucrărilor de construcții.

 

 

C.  CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe soluții în baza ofertelor depuse, ATIC va lansa o solicitare suplimentară a soluțiilor preselectate pentru a putea selecta cea mai bună ofertă și încheia contractul final. În urma acestor proceduri, ATIC şi Contractorul vor semna un contract la Preţ Fix pentru realizarea lucrărilor de ventilare, condiționare și încălzire. Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea lucrărilor realizate în conformitate cu prevederile contractului, conform graficului de execuție a lucrărilor descris în contract, în baza actului de primire predare contrasemnat de către reprezentantul Beneficiarului.

D.  INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc.
 • Persoana delegată. Compania va delega o persoană – expert în construcții și inginerie, și va descrie experiența profesională relevantă
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate.
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p. C, va fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior.  Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti, și nu va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin email la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

 

Întrebările pot fi adresate prin e-mail la până la 15 Septembrie, 2015 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Companiile interesate pot solicita organizarea întâlnirii până în 11 Septembrie, iar organizarea întâlnirii va fi posibilă până în data de 13 Septembrie.

 

Se vor indica următoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Oferta Servicii Construcții

fizic (pe plic): Denumire companie, Oferta Servicii Construcții

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 Septembrie, 2015, orele 17.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 
executive@ict.md
Website: www.ict.md

 

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei
 2. Materialele propuse
 3. Oferta financiară

 

 

ANEXE:

Anexa 1: Nota informativă

Anexa 2: Planul spațiului

Anexa 3: Expertiza tehnică a acoperișului

Descărcaţi Termenii de referinţă pentru prestarea serviciilor de implementare a lucrărilor de reparație acoperiș