Termeni de Referință Solicitare Oferte pentru achiziție de bunuri

Context:

 

În cadrul Proiectului “DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EXCELLENCE CENTER (ICTEC) IN MOLDOVA”, USAID va lansa și dezvolta împreună cu un număr de parteneri strategici un Centru de Excelență în domeniul TIC (Tehnologii Informaționale și Comunicații) din Moldova. Activitatea acestuia va contribui la realizarea obiectivului USAID de dezvoltare economică și programului de competitivitate a  sectorului privat al Cadrului de Asistență Externă al Statelor Unite. Activitatea va fi implementată în colaborare cu sectorul privat și Guvern, conform modelului Alianței Globale pentru Dezvoltare (Global Development Alliance (GDA). Acest lucru va permite Guvernelor Statelor Unite să impulsioneze resursele limitate în  Europa și Eurasia. Alianțele Globale pentru Dezvoltare sunt primele modelele ale USAID  pentru parteneriatele publice-private, care susţin îmbunătățirea condițiilor sociale și economice în țările în curs de dezvoltare și aprofundează impactul de dezvoltare al USAID.

 

Perioada de implementare a proiectului: 08/2015 – 08/2018

 

Pe parcursul următoarelor 36 luni, activitățile proiectului vor include:

1) Crearea și dotarea instituției;

2) Sprijinirea dezvoltării unui plan de afaceri care va cuprinde conținut educaționale relevant domeniului IT;

3) Dezvoltarea guvernării și managementului Centrului și instruirea personalului calificat;

4) Inițierea și extinderea activităților educaționale, de instruire și de dezvoltare a antreprenoriatului.

 

În acest context, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) solicită depunerea ofertelor pentru achiziția de bunuri – automobil – cu următoarele avantaje:

 1. Disponibilitatea pieselor de schimb în mai puțin de 1 lună;
 2. Disponibilitatea 7 locuri;
 3. Garanție pentru automobil de minim 5 ani;
 4. Deoarece se propune atragerea a cît mai multor persoane, inclusiv din mediul rural, se solicită un automobil cu tracțiune 4×4;
 5. Emisiile de CO2 scăzute.
 6. Consumul minimal de combustibil.

A. Criterii de calificare

1.  Criterii generale

1.1. Ofertantul va avea experienţa, buna reputaţie, dotarea tehnică şi competența profesională necesară, capacităţi de producere, echipamente şi alte facilităţi fizice, inclusiv pentru servicii postvînzare (după caz), competenţa managerială, experienţa specifică, personalul calificat necesar pentru îndeplinirea contractului şi alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.

2. Criterii de experienţă

2.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă în saparea bunurilor şi/sau serviciilor pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare, specificat în anexă; şi

b) capacitate minimă livrare a bunurilor specificate în anexă.

3. Criterii de capacitate financiară

3.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri similare pe parcursul unei perioade de 3 luni, în care valoarea unui contract individual va  constitui suma ofertantului selectat;

B. Pregătirea ofertelor

4. Documentele ce constituie oferta

4.1. Oferta va cuprinde următoarele:

a) Formularul ofertei;

b) Formularul specificaţiei tehnice și preț;

c) Formularul informativ despre ofertant, inclusiv toate certificatele şi documentele enumerate în punctul 1.9 al formularului;

5. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor şi serviciilor

5.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de achiziție, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare.

6. Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative

6.1. Ofertantul va depune doar o singură ofertă. Toate ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau participă la mai multe oferte vor fi respinse (aceasta nu se referă la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

7. Preţuri

7.1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei şi în Specificaţiile tehnice şi preț  se vor conforma cerinţelor specificate mai jos.

7.2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice şi preț .

7.3. Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei.

7.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile tehnice şi preț, formular inclus în secţiunea a 4-a – Specificaţii tehnice şi preț.

7.5. Preţurile indicate de către ofertant vor fi fixate pe parcursul executării contractului de către ofertant şi nu se vor schimba din orice cauză.

7.6. ATIC va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate.

8. Termenul de valabilitate a ofertelor

8.1 Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei de 4 săptămâni de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de ATIC. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către ATIC ca fiind necorespunzătoare.

9. Limba de comunicare

9.1 Oferta, documentele şi toată corespondenţa dintre ofertant şi ATIC vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat, caz în care, în scopul interpretării ofertei, această traducere va prevala. 

10. Valuta ofertei

10.1. Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în dolari SUA (USD).

11. Formatul şi semnarea ofertei

11.1. Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, specificațiile tehnice și descrierea companiei.

11.2. Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşează la Formularul informativ despre ofertant. Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta.

11.3. Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.

 

 

C. Depunerea ofertelor

12. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

12.1. Ofertanţii vor transmite prin e-mail versiunile ofertelor, iar în termen de pînă la 5 zile pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor pune separat oferta în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător.

12.2. Plicul va conține:

a) numele şi adresa ofertantului;

b) adresa  autorităţii contractante- Asociația Națională a Companiilor Private din Domeniul TIC- str. Maria Cibotari 28, of 1B, în atenția dnei Ana Chirița, Director Executiv;

c) Denumirea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

12.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, ATIC nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.

13. Termenul limită de depunere a ofertelor

13.1. Ofertele se vor primi de către ATIC nu mai tîrziu de data de 15 Octombrie, orele 16:00. ATIC poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

14. Oferte întîrziate

14.1. ATIC nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenul-limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă primită de către ATIC după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul corespunzător şi restituită ofertantului.

15. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

15.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la data-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notificări în scris. Substituirea sau modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului.

15.2. Ofertele care se solicită a fi retrase în conformitate cu punctul vor fi înapoiate la momentul solicitării ofertantului.

 

D. Evaluarea şi compararea ofertelor

16. Confidenţialitate

16.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea şi postcalificarea ofertelor nu vor fi dezvăluite ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul înregistrării contractului în modul stabilit.

16.2. Orice acţiuni ale unui ofertant de a influenţa ATIC în examinarea, evaluarea, compararea şi postcalificarea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept consecinţă respingerea ofertei acestuia.

17. Clarificarea ofertelor

17.1. ATIC poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea şi postcalificarea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către ATIC în timpul evaluării ofertelor.

 

 

18. Determinarea conformităţii ofertelor

18.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către ATIC urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

18.2. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de licitaţie, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor şi/sau a serviciilor specificate în contract; 

b) nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; 

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

18.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de licitaţie, ea va fi respinsă de către ATIC şi nu poate fi făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale.

19. Neconformităţi, erori şi omiteri

19.1. ATIC are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

19.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.

20. Examinarea prealabila a ofertelor

20.1. ATIC va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

20.2. ATIC va confirma faptul că următoarele documente şi informaţii au fost prezentate în cadrul licitaţiei: 

a) Formularul ofertei;

b) Lista bunurilor și graficul livrării,

c) Specificaţia tehnică și preț

d) Formularul informativ despre ofertant.

e) Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi respinsă.

21. Evaluarea tehnică

21.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile,  vor fi admise spre evaluarea tehnică.

21.2. ATIC va examina ofertele pentru a confirma faptul că toţi termenii şi condiţiile specificate în contract au fost acceptate de către ofertant fără devieri majore sau rezerve.

21.3. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor şi evaluării tehnice, ATIC stabileşte că oferta nu este conformă cerinţelor potrivit condiţiilor, oferta va fi respinsă.

22. Evaluarea financiară

22.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice,  vor fi admise pentru evaluarea financiară.

22.2. În scopul evaluării financiare şi comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute diferite vor fi convertite de către ATIC într-o singură valută în lei moldovenești, utilizînd ratele de schimb de vînzare stabilite la ziua evaluării ofertelor.

22.3 ATIC va lua în considerare următoarele:

a) corespunderea specificațiilor tehnice cu rigorile descrise în ofertă;

b) preţul ofertei stabilit, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldova cu excepţia TVA, taxe vamale și accize, deoarece proiectul este scutit de aceste taxe, care ar fi aplicate în cazul adjudecării contractului;

c) ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice,

d) perioada de garanție;

22.4. În cadrul evaluării financiare, ATIC va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ oferit, unul sau mai multe criterii legate de caracteristicile, performanţa, termenii şi condiţiile achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor.

22.5. În cazul neaplicării unuia sau a mai multe criterii conform punctului, se va folosi criteriul cel mai mic preţ.

23. Compararea ofertelor

23.1. ATIC va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta cea mai avantajoasă economic.

24. Dreptul autorităţi contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate ofertele

24.1. ATIC îşi rezervă dreptul de a anula procedura de achizție  şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. ATIC are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

 

 

E. Adjudecarea contractului

25. Criteriul de adjudecare

25.1. ATIC va adjudeca contractul,  acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite şi altor condiţii ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai avantajoasă economic şi care este conformă cerinţelor din documentele de licitaţie, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

26. Înştiinţarea de adjudecare

26.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, ATIC va anunţa în scris ofertantul cîştigător despre faptul acceptării ofertei şi atribuirii contractului de achiziţii publice.

26.2. Odată cu prezentarea de către ofertantul cîştigător a Formularului de contract semnat, ATIC va anunţa în timp de trei zile fiecare ofertant necîştigător privind motivele neacceptării ofertei acestora.

27. Semnarea contractului

27.1. O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, ATIC va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.

27.2. Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare.

28. Înştiinţarea celorlalţi ofertanţi

28.1. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de ATIC despre încheierea contractului de achiziţie doar în urma semnării contractului, în decurs de 3 zile calendaristice de la data deciziei grupului de lucru, indicîndu-se denumirea şi datele de contact ale operatorului economic cu care s-a încheiat contractul, precum şi preţul contractului.


Descărcați aici:

 • TERMENII DE REFERINȚĂ
 • FORMULARUL OFERTEI
 • FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
 • DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ŞI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE
 • LISTA BUNURILOR ŞI GRAFICUL LIVRĂRII
 • SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI PREȚ 

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.