TERMENI DE REFERINȚĂ: Consultant național pentru elaborarea politicilor în domeniul TIC

A. CONTEXT GENERAL 

În contextul Strategiei Educația 2020, Ministerul Educației își propune implementarea în procesul educativ-instructiv a mijloacelor TIC pentru toate treptele de învățământ. Unul dintre obiectivele expuse în strategie constituie Dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul de învățământ, inclusiv elaborarea de standarde pentru manualele digitale, fapt ce ar constitui un prim pas spre digitalizarea conținuturilor educaționale și asigurarea accesului cadrelor didactice și a elevilor la conținuturi digitale de calitate. 

Totodată în vederea implementării strategiei, Ministerul își propune elaborarea planului de acțiuni e-Educație 2020 și a Concepției Sistemului Informațional al Ministerului Educației.

În acest context, Ministerul Educației Republicii Moldova este în căutarea unui consultant/grup de consultanți/ companie de consultanță (ulterior denumit Consultant Național) care va dezvolta concepția manualului digital, planul de acțiuni e-Educație 2020 și Concepția Sistemului Informațional al Ministerului Educației

 

Fiecare dintre aceste 3 documente presupune:

1. Concepția manualului digital își propune să conțină descrierea elementelor și a funcționalităților de bază ale manualului digital, va propune standarde de evaluare a calității manualelor digitale, va analiza soluțiile tehnice existente și va recomanda soluții tehnice pentru dezvoltarea acestora. Concepția va fi elaborată de către consultantul național, în strânsă colaborare cu grupul de lucru constituit de către Ministerul Educației și condus de către consultant. Membrii grupului de lucru vor acorda asistență metodologică și informațională consultantului național pe tot parcursul elaborării studiului, însă responsabilul final pentru calitatea documentului va fi consultantul național.  

Concepția va fi aprobată de către Ministerul Educație și va reprezenta documentul de referință în procesul de elaborare și achiziționare a manualelor digitale.

Concepția va răspunde la următoarele întrebări:

 

 • Care este scopul elaborării manualului digital și implementării acestuia în Republica Moldova?
 • Care sunt rezultatele scontate în urma elaborării manualului digital? În ce măsură aceste efecte au fost atinse în urma implementării manualului digital în alte țări? 
 • Care este relația dintre manualele tradiționale și manualele digitale?
 • Care sunt criteriile de evaluare a calității manualelor digitale și cine poate efectua acest lucru în Republica Moldova?
 • Care este capacitatea editurilor autohtone de a elabora manuale digitale în comparație cu manuale tradiționale și ce bugete sunt anual alocate pentru elaborarea manualelor în formă tipărită?
 • Care ar fi costurile estimative justificate pentru elaborarea unui manual digital în parteneriat cu o editura autohtonă și care ar fi investițiile pe termen mediu și lung?
 • Ar trebui Ministerul Educației să investească în dezvoltarea unei platforme software unice, standard, pe care le-ar oferi-o editurilor sau identificarea soluțiilor tehnice pentru elaborarea soluțiilor tehnice ar trebui să cadă pe umerii editurilor? Care dintre aceste opțiuni ar reduce costurile?
 • Care sunt investițiile necesare pentru implementarea manualelor digitale în Republica Moldova și în ce măsură sunt acestea justificate din punct de vedere al impactului educațional?
 • Care sunt funcționalitățile de bază ale manualului digital? Care dintre acestea sunt indispensabile și care sunt opționale?
 • Conform căror rigori didactice urmează a fi elaborate manualele digitale?
 • Care sunt criteriile de evaluare a calității manualelor digitale?
 • Care sunt specificațiile tehnice pe care ar trebui să le respecte manualele digitale pentru a asigura interactivitate, ușurință în utilizare și compatibilitate maximă cu diverse tipuri de dispozitive?
 • Care opțiuni de distribuire a manualului din punct de vedere tehnic sunt cele mai potrivite pentru a minimiza riscul distribuirii ilegale și violării drepturilor de autor?
 • Care sunt bunele practici și exemple de succes ale minim 3 țări care au implementat diverse forme de manuale digitale?
 • Care aspecte sunt cele mai importante în realizarea manualelor digitale pentru diferite grupuri de elevi (gen interactivitate, imagine, text, etc)?

 

 

Activități specifice în realizarea concepției:

 1. Evaluarea practicii internaționale în realizarea manualelor digitale
 2. Referințe de țări care au implementat cu succes sau sunt în curs de implementare a manualelor digitale 
 3. Realizarea a minim 5 interviuri cu actori din diferite domenii: edituri locale, grupuri de autori, specialiști în domeniu profesori și elevi, alte grupuri relevante realizării sarcinii propuse.  
 4. Prezentarea cercetării calitative prin referințe la literatura de specialitate 

2. Planul de acțiuni e-Educație 2020 va detalia Direcția Strategică 3: Integrarea eficientă a TIC în educație din Strategia Educația 2020. Planul va fi elaborat de către consultantul național în strânsă colaborare cu grupul de lucru constituit de către Ministerul Educației și condus de către consultant. Membrii grupului de lucru vor acorda asistență metodologică și informațională consultantului național pe tot parcursul elaborării studiului. Planul va descrie acțiunile pe care urmează să le întreprindă Ministerul Educației pentru a asigura implementarea TIC la toate treptele de învățământ, în cadrul Ministerului Educației și a instituțiilor subordonate. Documentul va reflecta prevederile Strategiei Educația 2020, Strategiei Moldova Digitală 2020 și a altor documente de politici naționale și sectoriale. Totodată, Planul va ține cont și de experiența internațională în elaborarea documentelor similare.     

Activități specifice în realizarea Planului de acțiuni:

 

1. Realizarea interviurilor cu reprezentanții Ministerului Educației, a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale, Centrului pentru Guvernare Electronică, minim 10 reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de toate nivelele

 

2. Evaluarea planurilor de acțiuni elaborate de alte state privind implementarea TIC în educație         

3. Analiza datelor statistice oferite de către Ministerul Educației              

 

3. Concepția Sistemului Informațional al Ministerului Educației va prevedea scopurile, principiile de funcționare  și dezvoltare ale Sistemului, va descrie componentele principale ale acestuia, va stabili procedurile, mecanismele și responsabilii de introducerea, stocarea, prelucrarea, deschiderea și protecția datelor din Sistem. Concepția va fi adoptată prin hotărâre de guvern și va abroga Concepția curentă adoptată prin hotărârea de guvern nr. 270 din 13.04.2007. 

 

Activități specifice în realizarea Concepției:

 

1. Analiza experienței internaționale

2. Consultarea tuturor părților interesate: Ministerul Educației, instituțiile de învățământ de toate nivelele, Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale, Ministerul Economiei, Centrului de Guvernare Electronică, agenții economici  

 

B. LIVRABILE

 

1. Recomandare privind lista nominală a grupului de lucru

 

2. Agenda întâlnirilor grupurilor de lucru

3. Concepția manualului digital       

4. Concepția Sistemului Informațional al Ministerului Educației       

5. Planul de acțiuni e-Educație       

 

Termeni de livrare:     

Consultantul va prezenta:       

1. Concepția manualului digital nu mai târziu de 3 luni din momentul semnării contractului       

2. Concepția sistemului informațional al ministerului educației nu mai târziu de 2 luni din momentul semnării contractului    

3. Planul de acțiuni e-Educație nu mai târziu de 6 luni din momentul semnării contractului        

 

Durata totală a contractului va constitui nu mai mult 6 luni cu indicarea numărului de zile efectiv lucrate conform ofertei financiare depuse.

 

C. CRITERII DE SELECȚIE

Consultantul va fi selectat pe baza următoarelor criterii:

 • Expertiza relevantă în domeniu 5 ani
 • Cunoașterea sistemului educațional din Republica Moldova 
 • Abilități analitice și de cercetare bine dezvoltate 
 • Abordare inovativă și de ansamblu în implementarea consultării propuse      
 • Experiența profesională și calificările personalului cheie. În cazul unui consorțiu, delimitare clară a rolurilor și a responsabilităților membrilor consorțiului.
 • Experiență în elaborarea manualelor pentru învățământul general 

 

D. PROPUNERI

 

Contacte și proceduri

Consultanții, companiile de consultanță sau grupurile de consultanți interesate sunt invitate să își exprime interesul în a răspunde la această propunere cât mai curând posibil la contactul contractante de mai jos, prin confirmarea prin intermediul poștei electronice de intenție de participare în selecția Consultantului Național pentru toate sau unele dintre cele 3 livrabile propuse spre realizare.

Consultanții individuali/ grupurile de consultanți urmează să depună:

1. CV(urile)       

2. Scrisoare de intenție 

3. Plan de realizare a caietului de sarcini propus

4. Oferta financiară

5. Exemple de studii realizate anterior

6. Alte documente pe care le considerați necesare

 

Companiile de consultanță urmează să depună:

1. Copia Certificatului de Înregistrare

2. CV-urile personalelor responsabile de realizarea livrabilelor  

3. Experiența relevantă demonstrată

4. Planul de realizare (propunerea de proiect) pentru caietul de sarcini propus

 

5. Oferta financiară    

Date de contact pentru depunerea dosarului:

 

Ana Chirita       

Director Executiv       

Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)       

28, Maria Cibotari, de 1B, Chisinau MD 2012, Republica Moldova       

Telefon / Fax: +373 22 887000, E-mail: office@ict.md       

website: www.ict.md

 

Propunerile se depun în formă electronică cu indicarea în subiect:   

Pentru consultanți individuali: Nume/Prenume, Consultant Național Manual Digital (sau alt punct al conceptului)

Pentru companii de consultanță: Denumire Companie, Consultant Național Manual Digital

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 iunie, 2015

Propunerile înaintate prin orice altă metodă și / sau în orice alt mod sau după termenul specificat vor fi respinse. 

Organizatorii își rezervă dreptul să modifice, completeze, micșoreze termenii de referință sau să creeze echipe mixte pe diferite aspecte ale sarcinii propuse pentru maximizarea rezultatelor obținute.

Oricare întrebări referitor la termeni de referință vor fi prezentate doar pînă la termenul limită și la adresele sau contactele indicate mai sus.

Organizatorii își rezervă dreptul de a obține clarificări cu privire la orice punct într-o propunere sau de a obține informații suplimentare necesare pentru a evalua în mod corespunzător ofertele recepționate. Refuzul sau întârzierea răspunsului din partea unui ofertant pot cauza respingerea propunerii înaintate. 

 

Oferta financiară

Ofertele financiare vor include cheltuielile pentru Consultant Național/fiecare membru al grupului de lucru/ companie de consultanță cu referință la zilele efectiv planificate a fi utilizate. Alte costuri aferente îndeplinirii caietului de sarcini se vor prezenta separat. 

 

Evaluarea propunerilor

Evaluarea propunerilor va fi efectuată de către Organizatori pe baza criteriilor specificate mai sus.

Decizia comisiei de evaluare constituită de către Organizator este definitivă.

Pentru ofertele neselectate se va oferi un răspuns în scris.

Organizatorii își rezervă de asemenea dreptul de a negocia termenii propunerii realizate de către unul sau mai mulți Furnizori de alegerea sa, inclusiv, dar fără a se limita la negocierea prețului cotat (în sensul diminuării) pentru o astfel Propunere.

 

 

Condiții de plată

 

 

 

 

Plata se va face prin prezentarea unei facturi în valută convertibilă (preferabil dolari SUA) pentru fiecare livrabil și în funcție de acceptarea din partea Organizatorilor a fiecărui livrabil în parte. 

Organizatorii au dreptul de a rezilia contractul încheiat, în cazul în care:

1. Livrabilele nu sunt prezentate la timp

2. Cu preaviz de 30 de zile indiferent de cauză.

3. În cazul în care condițiile contractului nu sunt respectate.

4. În cazul în care livrabilele sunt diferite de ceea ce s-a propus în ofertă, nu corespunde așteptărilor și nu se realizează modificările de rigoare în timp restrâns pentru a se încadra în termeni.

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.