Closed

SOLICITARE DE OFERTE: Servicii de proiectare a sistemelor interioare

ICTEC RFP-7

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCE) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor”) sau Consultant pentru a presta servicii de proiectare a sistemelor interioare  în spațiu de aprox. 3700 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

A. CONTEXT

Spațiul destinat ICTE are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/19, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.  Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și este cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Stinga – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală – 1385m2 (Parter + 1 etaj)
 • Zona din Dreapta-1463m2 (Parter + 1 etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ITCEC se preconizează pentru Martie 2016 și va cuprinde zona din stînga și cea centrală în mod primordial de circa 1700 m2.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

B. CAIET DE SARCINI

În contextul obținerii autorizației de construcție, se caută o companie autorizată, care deține licență de proiectare a lucrărilor de construcții,  care va depune ofertă și va încheia contract de prestare serviciilor de proiectare a sistemelor interioare.

Caietul de sarcini va cuprine:

 1. Realizarea proiectului de pentru ventilare, condiționare și încălzire.
 2. Realizarea proiectului de instalații electrice, iluminare și a curenților slabi.
 3. Realizarea proiectului pentru apă și canalizare.

Sarcinile principale ale companiei sunt:

 • să facă inspecția preliminară a spațiului  / condițiile actuale din obiect;
 • să evalueze cerințele viitoarei amenajări a spațiului prin analiza și corelarea următoarelor proiecte:
  • conceptul și proiectul de design
  • expertiza tehnică realizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei
 • să analizeze în ansamblu lucrările de arhitectură interioară și exterioară, instalare sisteme și finisaj interior și să planifice procesele de lucrări și achiziționări în așa mod încât să fie asigurată darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți (Martie 2016);
 • să propună soluțiile pentru implementarea conceptului din proiectul de design în practică;
 • să propună graficul de realizare a proiectelor și planul de execuție a lucrărilor, precum și calculele preliminare pentru realizarea acestuia.

Limitele de desfășurare a lucrărilor de construcții se propun a fi 1 Septembrie 2015- 31 martie 2016.

În cazul selectării să coordoneze lucrările și activitățile cu persoana delegată de ATIC pentru managementul și supravegherea lucrărilor de construcții.

C. CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

ATIC şi contractorul vor semna un contract la Preţ Fix pentru lucrările de proiectare selectate delimitat pe livrabile separate conform . Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile subcontractului, conform graficului de prestare a serviciilor descris în contract, în baza Raportului privind prestarea serviciului și actului de primire-predare  contrasemnate de către reprezentantul Beneficiarului.

D.  INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc.
 • CV-ul persoanelor delegate.
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate.
 • Copiile licențelor de proiectare.
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p. C, va fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior.  Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti, și nu va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin email la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

 

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Oferta Servicii Proiectare

fizic (pe plic): Denumire companie, Oferta Servicii Proiectare

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 Septembrie, 2015, orele 17.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 
office@ict.md
Website: www.ict.md

 

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei
 2. Oferta financiară

 

ANEXE

Anexa nr 1: Proiectul de Design

Anexa nr 2: Nota informativa Arcodec

Anexa nr 3: Raport de expertiză privind starea tehnică a construcțiilor